Nhu Thi To HOANG, Giau Thi NGUYEN, 이승민, 조유리 신입생

2020. 03. 16 – Nhu Thi To HOANG, Giau Thi NGUYEN, 이승민, 조유리 신입생 입학


Nhu Thi To HOANG (박사과정),  Giau Thi NGUYEN (석박사 통합과정),  이승민 (석박사 통합과정),  조유리 (석사과정) 학생이 우리 연구실에 합류했습니다.

환영합니다~!!